Posts Tagged ‘pracownik’

Praca w wakacje za granicą – gdzie wyjeżdżają studneci i młodzież

Obecnie praca w okresie wakacji wśród studentów, a nawet młodzieży stała się bardzo popularna. Obecnie młode osoby chętniej wyjeżdżają do pracy w wakacje za granicą.

Ustanie stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy – następstwo czynności prawnej (oświadczenia woli) jednej lub obydwu stron stosunku pracy.

Public Relations

PR- dostarczanie społeczeństwu informacji, perswazja mająca na celu modyfikowanie postaw oraz usiłowanie zbliżenia postaw i działań instytucji do nastawienia klientów

Odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność, obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób

Odpowiedzialność materialna pracownika

Odpowiedzialność materialna pracownika jest to ogół zasad określających finansową odpowiedzialności pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy.

Mobbing

Mobbing to rodzaj terroru psychicznego ze strony pracodawcy, przełożonego, lub grupy pracowników, skierowany przeciwko jednemu pracownikowi lub wyodrębnionej grupie pracowników

Deregulacja polskiego rynku pracy

Rynek pracy jest systemem regulacji, w skład tego systemu wchodzą prawa popytu i podaży na pracę, mniej czy bardziej złożone okoliczności wyznaczające poziom wynagrodzeń,