Posts Tagged ‘kredyt’

Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa

Funkcje polityki fiskalnej są determinowane rolą państwa w kierowaniu procesami gospodarczymi i społecznymi. Udział państwa w tych procesach jest zależny od

Usługi bankowości internetowej

Portale finansowe są to witryny w sieci Internet, które zawierają przeróżne informacje związane z finansami on-line, a szczególnie bankowością

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, który tworzą transakcje zawierane długoterminowymi instrumentami finansowymi, tzn. instrumentami o terminie realizacji dłuższym niż rok

Rodzaje bankowości elektronicznej

Bankowość elektroniczna dzieli się na pewne rodzaje. Kryteria stosowane przy tym podziale także mogą być różne, jednak podstawowym kryterium jest zastosowanie środka elektronicznego

Polski sektor bankowy

System bankowy w Polsce w obecnym kształcie odpowiada rozwiązaniom występującym w krajach o rozwiniętych systemach finansowych. Jest on efektem przemian, które dokonywały się w latach 90.

Polityka kredytowa

Uważa się powszechnie, ze zasady działania banków powinny uniemożliwić przenoszenie ryzyka na klientów deponujących w nich swoje oszczędności. Uznaje się więc, ze ryzykiem należy obciążać właścicieli

Operacje banków na rynku krótkoterminowych papierów publicznych

Najprostsze formy operacji rynku pieniężnego to depozyty i lokaty. Powodują one przepływ pieniądza na określony z góry termin

Kredyty bankowe

Polskie prawo bankowe uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami z umownych terminach

Koszty w banku

Koszty banku można rozpatrywać jako sumę kosztów stałych oraz kosztów zmiennych. Koszty stałe, czyli niezmienne, mają taki charakter do określonego poziomu aktywów banku.

Formy pieniądza

Pieniądz – współcześnie oznacza powszechnie akceptowalny instrument finansowy, za pomocą którego dokonuje się płatności za towary lub usługi oraz realizuje zobowiązania płatnicze.