Posts Tagged ‘działalność gospodarcza’

Idea inwestowania na giełdzie od strony teoretycznej – Ekonomia

Poniżej postaramy się odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań zadawanych przez osoby rozważające rozpoczęcie inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, bądź też dokonujących analizy teoretycznej.

Telepraca jako nowa forma zatrudnienia

Telepraca to nowa forma świadczenia pracy, której powstanie jest wynikiem rozwoju technologii oraz nowych form komunikacji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki musi być sporządzona w formie Aktu Notarialnego. Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie ustawodawca wymaga, żeby kapitał takiej spółki nie był niższy niż 50000 zł

Spółka Komandytowo – Akcyjna

Spóła Komandytowo – Akcyjna jest ostatnią spółką osobową, nieznana dotychczas prawu polskiemu, a wprowadzona Kodeksem Spółek Handlowych z 15 września 2000 r.

Spółka Komandytowa

Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie. Prawo prowadzenia spółki w tej spółce mają komplementariusze, nie mają go zaś komandytariusze.

Ryzyko leasingowe

Działalność firm leasingowych, specyficznych podmiotów gospodarczych, polega na finansowaniu zakupu środków trwałych i oddawaniu ich następnie do używania klientom

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo to zorganizowany przez przedsiębiorcę zespół pracy i środków materialnych, działający dla zaspokojenia cudzych potrzeb z uwzględnieniem dobrowolnego ryzyka.

Koszty leasingu

Wynagrodzenie finansującego składa się z następujących elementów: opłaty manipulacyjne z tytułu zawarcia umowy leasingu, marża, koszty finansowania, warunki zakupu przedmiotu leasingu od dostawcy

Inwentaryzacja w firmie

Inwentaryzacja obejmuje ogół czynności zmierzających do ustalenia faktycznego stanu majątku jednostek gospodarczych.

Akcja

jest to część majątku spółki przez wykonanie którego nabywamy prawo do tego majątku. Na dowód posiadania akcji otrzymujemy dokument akcyjny zwany potocznie akcją, który legitymuje akcjonariusza…