Posts Tagged ‘bankowy’

Plan finansowy banku

PLAN FINANSOWY jest jednocześnie prognozą stanu i instrumentem zarządzania. Musi uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne – sytuację makroekonomiczną, stan prawny, normy ostrożnościowe

Formy rozliczeń bankowych

Formy i tryb rozliczeń pieniężnych ustala prezes NBP. Podmioty gospodarcze i inne osoby prawne, a także osoby fizyczne gromadzą swe środki pieniężne na rachunkach bankowych